Podzimní soutěž o sušičku potravin Vigan Mammoth

Pravidla podzimní soutěže na facebookové stránce Eberry.cz

1. Definice

Pořadatelem soutěže je Elberry s.r.o.., se sídlem Bořice č.p. 100, 538 62 Hrochův Týnec,
IČO: 25952323 profilu eberry.cz na sociální síti Facebook.

Sociální síť je sociální síť Facebook.

Profil pořadatele: je profil „eberry.cz“ na Sociální síti.

Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Sociální sítě starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Sociální síti, sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky.

Odkaz na soutěžní příspěvek naleznete ZDE.

2. Výhry a jejich předání

Výhrou v této soutěži je VIGAN Mammoth ESP4DG sušička potravin: https://www.eberry.cz/vigan-mammoth-esp4dg-susicka-potravin.

Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni formou odpovědi pod soutěžním komentářem 15.10.2021. Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělil své kontaktní údaje potřebné pro doručení výhry.

V případě, že výherce na výzvu Pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.

3. Soutěžní úkol

Aby byl soutěžící zapojen do soutěže, musí ve stanoveném termínu splnit následující podmínky:

1. Lajknout stránku eberry.cz
2. Lajknout soutěžní příspěvek
3. Splnit soutěžní úkol:
Sušičku můžete použít na sušení ovoce, zeleniny nebo hub – to ale není zdaleka všechno – napište nám do komentáře další minimálně dvě věci, na které můžete sušičku použít. Nápovědu naleznete zde: bit.ly/napoveda-susicky 

Výherci soutěže jsou soutěžící, které náhodně vybere (vylosuje) Pořadatel po skončení soutěže ze všech soutěžících, kteří správně splnili Soutěžní úkol. V rámci této soutěže vybere Pořadatel celkem 1 výherce, který obdrží jednu výherní cenu.

Všichni soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže, mají po skončení soutěže od okamžiku vyhlášení výherce do 18.10.2021 nárok na slevový kód ve výši 10 % na nákup libovolného produktu z kategorie Sušičky potravin (s platností kódu do 31.10.2021). Soutěžící budou vyzvání formou komentáře pod Soutěžním příspěvkem, aby si prostřednictvím soukromé zprávy zažádali o zaslání slevového kódu.

4. Doba konání soutěže

Tato soutěž o VIGAN Mammoth ESP4DG sušička potravin probíhá od 03.10. 2021 do 12.10. 2021 23:59.

Pořadatel informuje výherce o výhře 15.10.2021 prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem. Seznam výherců (názvy profilů výherců na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti.

5. Obecné podmínky soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit Soutěžní úkol.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu Pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků.

Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Sociální sítě – společností Facebook. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k Pořadateli, ani k soutěžícím.

6. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující, jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví Pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti.

Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.

Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.

7. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže (dále jen „soutěž“) pořádané 03.10. 2021 do 12.10. 2021 23:59 společností Elberry s.r.o. v rámci profilu této společnosti „eberry.cz“ na sociální síti Facebook (dále jen „sociální síť“).

Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané soutěže je společnost Elberry s.r.o., se sídlem Bořice č.p. 100, 538 62 Hrochův Týnec,  IČO: 25952323 (dále jako „správce“ nebo „pořadatel“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem sociální sítě – společností Facebook, zpracování osobních údajů pro účely soutěže tak provádí pořadatel.

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude pořadatel soutěže zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: označení Vašeho profilu na sociální síti. Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení a kontaktní adresu, e-mail a telefon, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. Jakékoliv fotografie Vámi případně přidané na profil pořadatele na sociální síti v rámci soutěže budou pořadatelem uchovávány pouze na jeho účtu na sociální síti.

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy

např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení

týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit. Bez uvedení doručovací adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud výherce vyžaduje zaslání výhry poštovní přepravou).

Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu marketing@elberry.cz.

V Bořicích dne 1.10. 2021

 

Nebyly nalezeny žádné položky

Hodnocení obchodu na Zboží.cz