Soutěž o napařovací žehličku Tefal Express Steam FV2837E0

Pravidla soutěže o napařovací žehličku Tefal Express Steam FV2837E0

1. Definice

Pořadatelem soutěže je Elberry s.r.o.., se sídlem Bořice č.p. 100, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 25952323 profilu eberry.cz
na sociálních sítích Facebook a Instagram.
Sociální sítě jsou sociální síť Facebook a sociální síť Instagram.
Profil pořadatele: je profil „eberry.cz“ na Facebooku a „eberry.cz“ na Instagramu.
Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel alespoň jedné Sociální sítě starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na alespoň jedné Sociální síti, na které sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky.
Odkazy na soutěžní příspěvek na jednotlivých sociálních sítích naleznete níže:
Soutěž o napařovací žehličku na Facebooku.
Soutěž o napařovací žehličku na Instagramu.

2. Doba konání soutěže

Tato soutěž o napařovací žehličku Tefal Express Steam FV2837E0 probíhá od 6. 4. 2022 do 13. 4. 2022 23:59. Pořadatel informuje výherce o výhře 14. 4. 2022 prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem. Výherce (název profilu výherce na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti.

3. Soutěžní úkol

Aby byl soutěžící zapojen do soutěže, musí ve stanoveném termínu splnit následující podmínky:
Na sociální síti Facebook:
1. Lajknout stránku eberry.cz
2. Lajknout soutěžní příspěvek
3. Správně odpovědět na soutěžní otázku: Jaký je parní výkon a parní ráz této žehličky?
Na sociální síti Instagram:
1. Sledovat stránku eberry.cz
2. Dát ❤️ k soutěžnímu příspěvku
3. Správně odpovědět na soutěžní otázku: Jaký je parní výkon a parní ráz této žehličky?

4. Výhry a jejich předání

Výhrou v této soutěži je Napařovací žehlička Tefal Express Steam FV2837E0.
Výherce soutěže je soutěžící, kterého náhodně vybere (vylosuje) Pořadatel po skončení soutěže ze všech soutěžících (z obou sociálních sítí), kteří splnili Soutěžní úkol. V rámci této soutěže vybere Pořadatel celkem 1 výherce, který obdrží jednu výherní cenu.
Výherce soutěže bude o výhře Pořadatelem informován formou odpovědi pod soutěžním komentářem 14. 4. 2022. Výherce bude vyzván, aby prostřednictvím soukromé zprávy sdělil své kontaktní údaje potřebné pro doručení výhry.
V případě, že výherce na výzvu Pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.

5. Obecné podmínky soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou na každé sociální síti (tzn. jednou na Facebooku a jednou na Instagramu). Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit Soutěžní úkol.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu Pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků.
Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Sociální sítě. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k Pořadateli,
ani k soutěžícím.  

6. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.
Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující, jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.
Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou),
či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví Pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti.
Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud
k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.
Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.
Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.

7. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže (dále jen „soutěž“) pořádané 6. 4. 2022 do 13. 4. 2022 23:59. společností Elberry s.r.o.
v rámci profilu této společnosti „eberry.cz“ na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále jen „sociální síť“).
Správce osobních údajů 
Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané soutěže je společnost Elberry s.r.o., se sídlem Bořice č.p. 100, 538 62 Hrochův Týnec, IČO: 25952323 (dále jako „správce“ nebo „pořadatel“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem sociální sítě – společností Facebook, zpracování osobních údajů pro účely soutěže tak provádí pořadatel.
Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů
Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude pořadatel soutěže zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: označení Vašeho profilu na sociální síti. Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení a kontaktní adresu, e-mail a telefon, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. Jakékoliv fotografie Vámi případně přidané na profil pořadatele na sociální síti v rámci soutěže budou pořadatelem uchovávány pouze na jeho účtu na sociální síti.
Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.
Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit. Bez uvedení doručovací adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud výherce vyžaduje zaslání výhry poštovní přepravou).
Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu marketing@eberry.cz.

V Bořicích dne 6. 4. 2022

Nebyly nalezeny žádné položky

Hodnocení obchodu na Zboží.cz