Fixinela Perfekt koupelna 500 ml

Výrobce: Fixinela

Kód: 161164

Novinka

Fixinela Perfekt Koupelna - Čistič na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky, odstraní nečistoty a vodní kámen, zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk. Odstraňuje nečistoty a vodní kámen, zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu. Spárám vrací původní barvu. Nepoužívat na materiály podléhající účinkům kyselin.
Zobrazit více

(-40 %)

89 Kč

ušetříte 35 Kč

54 Kč vč. DPH

Sleva
-40%
skladem - expedice ihned
Přidat k porovnání

Potřebujete poradit?

Doprava nad 500 Kč zdarma

Více než 35 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Může vyvolat alergickou reakci. menej ako 5 % aniónové tenzidy, menej ako 5 % neiónové tenzidy, menej ako 5 % kyselina citrónová, 5-15%izopropanol, parfum, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce Fixinela
Hmotnost 0.58 kg
Druh čistič
Objem 0.5 l
Určení do koupelny
Návod na použití Fixinela Perfekt:Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a poté opláchněte vodou.
Složení Fixinela Perfekt:<5% aniontové tenzidy, <5% neiontové tenzidy, Isopropylalkohol, Kyselina citronová, Parfém, Methylchloroisothiazolinone, Methylchlisothiazolinone. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Datum spotřeby:
Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz