• Úvod
 • Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Elberry s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Elberry s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
 2. Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu, nebo písemně o vysvětlení,
  - požadovat na prodejci nebo zpracovateli a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
 5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.   
 6. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
 7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 8. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 9. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE
  • Udělením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě podle ustanovení §  7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti či jste byl(a) našim zákazníkem ve smyslu ustanovení §  7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň Vám poskytujeme při shromáždění Vašich osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím podrobností Vašeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení
  • Při zasílání obchodních sdělení dodržujeme obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.
  • Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“
  • Provedli jsme posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také jsme provedli nezbytný proporční test, kdy jsme porovnali zájmy na Vaší ochraně s našimi zájmy. Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a dále s ohledem na skutečnost, že z Vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před našimi oprávněnými zájmy na zasílání obchodních sdělení.
  • Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, máme za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je tak oprávněný zájem správce (čl. 8).
 10. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
  • Právo na přístup
   Zákazník má právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká má další práva související se zpracováním osobních údajů. To vše se může dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů“. Pokud si zákazník není jistý, které osobní údaje o něm zpracováváme, může nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás může požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu
   Pokud zákazník zjistí, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
  • Právo na omezení zpracování
   V některých případech může zákazník kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo mu umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.
   Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
   - Zákazník popírá přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
   - Jeho osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale on budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekává, že by nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl);
   - Jeho osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale zákazník je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznese námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li jeho námitka oprávněná, jsme povinni zpracování osobních údajů omezit.
  • Právo na přenositelnost
   Zákazník má právo získat od nás všechny své osobní údaje, které nám poskytl a které zpracováváme na základě jeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Jeho osobní údaje mu poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na jeho žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
  • Právo vznést námitku proti zpracování
   Zákazník má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
  • Právo podat stížnost
   Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo zákazníka podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů může podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Společnost Elberry s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00056744.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz