Kittfort Hydroxid sodný gel 45-50% 1 l

Výrobce: KIttfort

Kód: 118454

Novinka

extra silný univerzální gelový čistič odpadů a potrubívhodný na kovové, plastové i hliníkové provedenízajistí dokonalé pročištění a průchodnost zaneseného odpadu a potrubízabraňuje rychlému zanášení odpadůobjem 1 l.
Zobrazit více

53 Kč vč. DPH

skladem - expedice ihned
Přidat k porovnání

Potřebujete poradit?

Doručení nad 500 Kč zdarma

Více než 50 000 položek skladem

Vlastní síť prodejen

Doprava EBERRY až k vám domů

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečná látka hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2) Standardní věty o nebezpečnosti H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Výrobce KIttfort
Druh gely
Objem 1
Hydroxid sodný aktiv gel je silný univerzální gelový čistič odpadů a potrubí s použitím na kovové, plastové i hliníkové provedení.

Balení: 1 l – PE dóza + bezpečnostní uzávěr
Odstín: bezbarvý
Aplikace: vysypání z dózy
Použití: čištění odpadů, kotlů, potrubí, odmašťovací lázně, bělení a barvení textilií
Aplikační teplota: pro nanášení je od +5 °C do +25 °C
Vydatnost: 100 g – jedna čistící dávka
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu, skladujte mimo dosah dětí!!
Mytí pomůcek: voda
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Před uskladněním dobře uzavřete!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Obsah: NaOH 97-99,5 %
Hodnocení obchodu na Zboží.cz