• Úvod
  • Články
  • Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Publikováno:

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu.

Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše společnost vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL.

Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.Foto: Asekol

Jakým rozsahem naše společnost přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší společnosti k ochraně přírody v roce 2023.
Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení (8 806 kg) jsme uspořili 39,86 MWh elektřiny, 3014,70 litrů ropy*, 319,78 m3 vody** a 6,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 67,91 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 750,45 kg.

*Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 44 317 Km v běžném osobním automobilu.

**Úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 4 293 cyklech sprchování.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.

Nicméně kromě recyklace je důležité vzniku elektroodpadu předcházet, opravovat porouchané spotřebiče a znovu je využívat. ASEKOL v rámci re-use aktivit dlouhodobě spolupracuje např. se projektem Opravárna, což je největší síť odborných servisů a drobných opravářů v ČR.

Máte doma nevyužitelný a nefunkční starý elektrospotřebič? Nezapomeňte ho zavést na sběrný dvůr nebo jej vhodit do červeného kontejneru na elektroodpad.

Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje. 
                                                                                                                                                               Foto: Asekol

Hodnocení obchodu na Zboží.cz